Begrippenlijst energie

Aansluitingenregister

Je vindt in het aansluitingenregister de gegevens over woningen waarin een gas-en stroomaansluiting is. De belangrijkste gegevens die daarbij horen en in dit register staan, zijn de NAW-gegevens, dus naam, adres en woonplaats. Het aansluitingenregister wordt altijd door een netbeheerder bijgehouden. De registers hebben allemaal een code, de z.g. EAN-code. EAN staat voor European Article Number. Dankzij deze unieke code kan de netbeheerder achterhalen welke woning bij deze aansluiting hoort. Natuurlijk is dan ook direct de eigenaar van deze aansluiting gekoppeld aan de code. Op iedere jaarrekening wordt de EAN-code genoteerd. In het geval van een verhuizing moet een wijziging van het adres aan de leverancier van energie worden doorgegeven. De energieleveranciers handelt vervolgens de verhuizing af, door o.a. de gewijzigde gegevens in het aansluitingenregister door te geven aan de netbeheerder.

Aansluitovereenkomsten

Een aansluitovereenkomst is niets anders dan een afspraak tussen netbeheerders, de energieleveranciers en consumenten of bedrijven. In een dergelijke overeenkomst staan de voorzieningen maar ook de voorwaarden vermeld. Dit met betrekking tot het aansluitpunt plus het netwerkgebruik. In de overeenkomst worden daarnaast de operationele- en technische voorwaarden genoteerd. De aansluitovereenkomst kan je waarschijnlijk opvragen bij je eigen energieleverancier of netbeheerder.

Aardgas

Aardgas. Nederland heeft hier nog voldoende van in de grond zitten. We leven op dit gas. Het is een fossiele brandstof en is lang geleden ontstaan met dank aan plantenresten in de bodem. Aardgas is eigenlijk gewoon methaangas, aangezien het voor het allergrootste gedeelte uit Methaan bestaat. Het gas in de bodem komt vrij indien gesteente poreus wordt. Vanaf dat moment vindt het zijn weg omhoog en kan het door middel van gasboringen verder naar boven worden gehaald. De bekendste en grootste gasveld in Nederland is die in Slochteren.

Afnemer

Afnemers van energie zijn zowel bedrijven als particulieren (consumenten). Men kan stroom en gas van energieleveranciers afnemen. Dit kan echter niet zomaar. Want een bedrijf of consument moet vooraleerst een (leverings)overeenkomst aangaan met een energieleverancier, voordat de energie daadwerkelijk geleverd wordt. Afnemers hebben de vrijheid om zelf te bepalen met welke leveranciers zij een overeenkomst aangaan. De tarieven onder aanbieders van energie verschillen nogal. Daarom kan jij als bedrijf of consument geld besparen door vooraf een goede vergelijking te doen tussen diverse energieaanbieders.

Ampère

Het begrip Ampère betekent het volgende: Stroomsterkte is een bepaalde aantrekkingskracht die een kabel op een andere kabel uitoefent. Belangrijk daarbij is dat beide kabels elektriciteitvoerend moeten zijn. De sterkte van de stroom wordt altijd in Ampère uitgedrukt. Ampère is een eenheid. Het vermogen (Watt) ontdek je wanneer je de Ampère met volt (dat is de spanning) vermenigvuldigt. Het komt er in feite op neer dat wanneer je veel vermogen wilt genereren terwijl de spanning laag is, je veel Ampère nodig hebt. Daarnaast is omgekeerd weinig Ampère noodzakelijk bij hoge spanning voor ditzelfde vermogen. De dikte van de

kabels is daarom in dit geheel belangrijk. Bijvoorbeeld stofzuigers hebben doorgaans een dun snoer. Hierin wordt veel spanning opgebouwd en is er minder vermogen nodig.

Boiler

Boilers staan in de meeste Nederlandse huishoudens. Het zijn apparaten waarin water kan worden opgeslagen en verwarmd. Het verwarmen geschiedt door middel van elektriciteit of de verbranding van gas. Kenmerkend voor een boiler is, is dat zij water kunnen opslaan. Dit water wordt continu warm gehouden zodat er ten alle tijden direct gebruik van kan worden gemaakt. De gebruiker kan zelf bepalen op welke temperatuur deze voorraad water wordt gehouden. Boilers verschillen met geisers. Want geisers verwarmen het water pas wanneer er behoefte naar is. Er zijn diverse soorten boilers waarvan de zonneboiler een van de nieuwere typen is. Het water in deze boilers wordt door de zon opgewarmd. Daarvoor zijn wel speciale zonnecollectors voor nodig. Boilers worden onderaf bijgevuld met koud water. Het warme water wordt daardoor omhoog gedrukt en gebruikt door de gebruiker. Het gedeelte bovenin de boiler is daardoor altijd warmer dan onderin. Komt de temperatuur van het water in het onderste gedeelte van de boiler onder een minimum, dan activeert de brander en wordt dit water op temperatuur gebracht.

Berekenen energie

Voor het berekenen van energie kunnen consumenten en bedrijven zich wenden tot diverse vergelijkingssites. Deze tools berekenen op basis van de opgegeven gegevens (postcode, energieverbruik) wat de kosten voor energie per maand zijn bij diverse energieleveranciers. Men heeft meestal de mogelijkheid om de uitkomsten te filteren op basis van voorkeuren. Voorkeuren kunnen bijvoorbeeld de duur van het contract zijn, groene- of grijze energie maar ook of je vaste energiekosten gerekend wilt laten worden of variabele. Een goede berekening van energiekosten kan je ook zelf doen, door gewoon verschillende offertes bij diverse aanbieders van energie aan te vragen. Let daarbij ook op de vaste kosten die ze hanteren. Sommige van deze kosten verschillen namelijk per energieleverancier. Soms is het ook mogelijk om korting te ontvangen wanneer je overstapt van de ene naar de andere aanbieder. En voor de echte onderhandelaars: Probeer zelf een goedkoop tarief voor de energielevering af te spreken.

Bedenktijd

Iedereen heeft het recht om zich te bedenken, zelfs na het afsluiten van een contract. Volgens de wet heb je 14 dagen bedenktijd. De bedenktijd gaat in na ontvangst van het contract. In de praktijk gebeurt dit zelden maar maak hier zeker gebruik van indien je tot de ontdekking komt dat je duurder uit bent dan verwacht. Het opzeggen van een contract kan schriftelijk en telefonisch. Het is echter verstandig om telefonisch én schriftelijk het contract op te zeggen. Leveranciers van energie zijn altijd verplicht om opzeggingen gedurende de bedenktijd te honoreren.

Biogas

Biogas wordt voor allerlei doeleinden gebruikt. Het is een mengsel van kooldioxide en methaan. Het wordt voornamelijk gebruikt als schone brandstof voor auto’s. Biogas is een vorm van duurzame energie en wordt door de overheid dan ook gesubsidieerd. Men produceert het uit biomassa. Door velen wordt het gezien als “groen gas”.

Broeikasgas

Broeikasgassen blijven in onze atmosfeer hangen en hebben de neiging om warmte vast te houden op aarde. Normaal gesproken vindt er een wisseling plaats tussen warmte van de zon

die de aarde bereikt en terugvoer van warmte buiten onze atmosfeer. De broeikasgassen zijn tegenwoordig een groot probleem. Ze laten namelijk namelijk wel de zonnestraling naar de aarde door, waardoor de aarde steeds meer opwarmt. Met alle nadelige gevolgen van dien, zoals een stijgende zeespiegel en een veranderend klimaat. De bekendste broeikasgassen zijn methaan, ozon, kooldioxide maar ook waterdamp. Dit is direct ook de grootste boosdoener van alle gassen. Naarmate de temperatuur op aarde stijgt, neemt automatisch ook de hoeveelheid van waterdamp in de atmosfeer toe.

Calorische bovenwaarde

Een term die soms terugkomt bij energieleveranciers is de calorische bovenwaarde van gas. Dit drukt men uit in kWh/Nm³. Wanneer koolwaterstof en aardgas wordt verbrandt, ontstaat onder meer waterdamp als ´afvalproduct´. Men heeft een z.g. omzettingsfactor nodig om de meterstanden voor gas in KWh om te zetten. De factor die voor de omzetting gebruikt wordt is CBW. Het komt erop neer dat de calorische bovenwaarde van gas in kWh/Nm³ uitgedrukt wordt. Deze bovenwaarde is altijd identiek aan de hoeveelheden warmte die door een volledige verbranding vrijkomt. Dit wordt gemeten door een atmosferische druk toe te passen van 1.01325 bar.

CCP

De gedragscode, namelijk de Contract Controle Protocol (CCP), van alle energieleveranciers bevat alle belangrijke bepalingen. Deze bepalingen voorkomen dat consumenten van energie te maken krijgen met verschillende leveringsovereenkomsten. Het CCP is overigens sinds eind 2013 gewijzigd naar CER. Dit is het Contract Einde Register. De bepalingen blijven echter gewoon hetzelfde maar de afkorting CCP is nog steeds ingeburgerd. Leveranciers van energie zijn verplicht om te zorgen dat consumenten niet zomaar boetes opgelegd krijgen. Een boete kan worden gegeven indien een klant bijvoorbeeld voortijdig een contract opzegt. Deze bepalingen moeten vast staan. Bijna alle energieleveranciers hebben zich aangesloten bij het CER (het voormalige CCP). Gegevens van alle aangesloten klanten van leveranciers worden in een grote database nauwkeurig bijgehouden.

CER

Het CER is in de plaats gekomen voor het vroegere CCP. In het CER worden alle gegevens van klanten opgeslagen. De database bevat o.a. de energiecontracten van gebruikers van elektriciteit en gas. In de database worden alleen de contracten bijgehouden van particuliere gebruikers van energie en dus niet van (grotere) bedrijven. De gegevens die van elke klant bekend zijn, zijn de energieleverancier, de opzegtermijn en einddatum van het contract. Leveranciers zijn overigens niet verplicht om deel te nemen aan dit register. Als een klant te kennen geeft dat het van energieleverancier wil overstappen, wordt er doorgaans een controle naar de CER-gegevens door de nieuwe leverancier uitgevoerd. Op die wijze kan de energieleverancier controleren hoe het (lopende) contract eruitziet van de klant. De einddatum daarvan wordt getoetst en indien de einddatum niet ver in de toekomst ligt, kan er een nieuw contract aangeboden worden. Dit energiecontract loopt automatisch over op het oude contact.

Directe zonne-energie

Directe zonne-energie is duurzame energie die meteen wordt omgezet in energie en wat vervolgens te gebruiken is. De energie is afkomstig van de zon. De energie wordt in warmte of stroom omgezet. Er zijn meerdere soorten van directe zonne-energie. We onderscheiden namelijk actieve zonne-energie, passieve zonne-energie en met een moeilijk woord de fotovoltaische zonne-energie. Het grootste voordeel van zonne-energie die direct in bruikbare energie wordt omgezet is dat er geen schadelijke gassen vrijkomen. Het milieu wordt dus

aanzienlijk ontlast. Maar het allergrootste voordeel is misschien wel dat deze vorm van energie altijd blijft. Zonne-energie raakt niet op.

Duurzame energie

Energie is duur. Daarom wordt er steeds vaker geïnvesteerd in energie die onbeperkt aanwezig is. Deze vorm van energie noemen we ook wel duurzame energie. Daarnaast heeft deze energievorm het grote voordeel dat het niet schadelijk is voor het milieu en dus de mens. Een kenmerk is dat het schoon is. Er komen geen schadelijke stoffen en dampen vrij bij het opwekken daarvan. Duurzame energievormen worden doorgaans ook wel gewoon als groene energie aangeduid. Er zijn veel vormen van duurzame energie. De bekendste daarvan zijn windenergie, waterenergie (energie uit water), geothermische energie (warmte wordt uit de aarde gewonnen), bio-energie en natuurlijk zonne-energie. Windenergie wordt d.m.v. windmolens opgewekt. Zonne-energie door zonnepanelen en tegenwoordig ook door zogenoemde energiebomen. Energiebomen maken gebruik van het principe van fotosynthese en vervangen op termijn de minder productieve zonnepanelen. Waterenergie kan gewonnen worden door gebruik te maken van de getijden of rivieren.

Dubbeltarief

Consumenten en bedrijven kunnen bij de meeste energieleveranciers bepalen of zij energie geleverd krijgen met een contract op basis van een enkel- of dubbeltarief. Sluit je een contract met dubbeltarief af, dan is daarvoor een energiemeter noodzakelijk die met 2 telwerken werkt. Wil je als klant duidelijkheid over je energiekosten, dan kan je een enkeltarief afspreken. Je gehele energieverbruik wordt dan berekend aan de hand van één vaststaand tarief. Dubbeltarief houdt in dat klanten rekening moeten houden met verschillende tarieven die gehanteerd worden op verschillende tijden of dagen. Het daltarief betaalt men in de nacht, in de weekenden en zelfs op bepaalde feestdagen. Het piektarief op de overige tijden en dagen. Netbeheerders kunnen zelf de tijden en dagen bepalen waarop de verschillende tarieven ingaan. De bedoeling van dubbeltarief is dat het elektriciteitsnetwerk wordt ontlast.

Ecostroom

Groene stroom wordt ook wel ecostroom genoemd. Dit is een zeer schone variant op energiewinning. De energie wordt opgewekt door middel van duurzame energiebronnen. Denk aan biomassa, de zon en wind maar ook water. Ecostroom is een term die energiemaatschappij Eneco gebruikt om groene stroom mee aan te duiden. Deze energie wekt het bedrijf op in een eigen park, namelijk het Ecopark. Fossiele brandstoffen worden gemeden voor de energie-opwekking.

Ecotax

De overheid heft belasting op energieverbruik. Dit wordt ook wel de ecotax genoemd of de REB (Regulerende Energie Belasting). Ecotax wordt voornamelijk geheven over milieubelastende energieopwekking, zoals voor energie die wordt opgewekt uit fossiele brandstoffen. Denk aan olie en gas of kernenergie. Met deze belasting wil onze overheid de concurrentieposities van diverse energiebedrijven rechttrekken. De ecotax is dus puur een belasting die geheven wordt op het gebruik van milieuonvriendelijke energiebronnen. Over groene energie hoeft geen ecotax betaalt te worden. Duurzame energie wordt dus ontzien. Hiermee wil de overheid stimuleren dat energiemaatschappijen zich steeds meer toeleggen op deze alternatieve energiebronnen.

Energieveiling

Wat is een energieveiling? Energieveilingen bieden consumenten en bedrijven de mogelijkheid om over te stappen naar leveranciers van energie die tegen gunstiger prijsvoorwaarden energie leveren. Leveranciers bieden op dergelijke veilingen tegen elkaar op. Uiteindelijk profiteert een grote groep mensen hiervan. Om zelf te kunnen profiteren hiervan, moet je je inschrijven op een speciale energieveiling. Over het algemeen is het zo dat des te groter de groep, des te meer korting deze groep ontvangt. Energieveilingen worden ook wel energiecollectieven genoemd: Een collectief koopt in het groot energie in. De veiling loopt af op een daarvoor ingestelde einddatum. De energieleverancier met het beste aanbod wint. Heb jij jezelf ingeschreven op een dergelijke energieveiling, dan heb je de vervolgens de vrijheid om van dit aanbod gebruik te maken. Het komt er dus op neer dat energieveilingen consumenten in de gelegenheid stellen om goedkoop over te stappen naar een andere leverancier van energie. Lang niet altijd is het aanbod van nieuwe contracten goedkoper dan het marktaanbod. Ga dus altijd nauwkeurig te werk en vergelijk de uitslag van de energieveiling met het aanbod van andere leveranciers.

Energiemeters

Hoeveel energie jij verbruikt wordt zeer nauwkeurig bijgehouden door energiemeters. Deze meters worden standaard opgehangen in meterkasten van woningen. Je energieleverancier vraagt jaarlijks om de standen door te geven. Vervolgens maakt de leverancier een jaarrekening op, op basis van deze standen. Eens in de zoveel tijd controleert het bedrijf zelf je meterstanden. Overigens worden op dit moment in veel huishoudens al de zogenoemde slimme meters geïnstalleerd. Met behulp van deze meters kunnen de standen geheel automatisch ingelezen worden door de energieleveranciers en is het dus niet meer nodig om zelf de standen door te geven. De slimme meters hebben ook als voordeel dat men zelf kan nagaan wat het energieverbruik is in je woning. Je kan nauwkeurig nagaan wat het energieverbruik is van apparaten in je woning. Op basis daarvan is het gemakkelijker om energie te besparen. De slimme meter is een digitale versie van de oudere meters. Als alles volgens plan verloopt, heeft elk Nederlands huishouden voor 2020 deze nieuwe meter in huis.

Energieleveranciers

Wat is een energieleverancier? Energieleveranciers leveren energie aan bedrijven en particulieren. Zij doen puur de levering en verkoop daarvan en wekken zelden zelf energie op uit energiebronnen. De energie wordt ingekocht bij bedrijven die energie produceren, de zogenoemde producenten. Soms komt er een tussenhandelaar aan te pas. In Nederland zijn er weinig leveranciers én producenten van energie. In Nederland is er een vrije energiesector. Dit betekent dat iedereen zelf kan bepalen wie de energie levert. Om toe te treden als energieleverancier tot de markt moet een leveringsvergunning aangevraagd worden.

Energielabel

Vanuit overheidsverplichting worden apparaten en woningen voorzien van een energielabel. Deze labels tonen hoe energiezuinig ze zijn. Energielabels kennen diverse klassen. Dit noemen we z.g. ‘energielabelklassen’. De minst energiezuinige klasse is klasse ‘G’. De meest zuinige klasse is ‘A+++’. Voor kopers van elektrische apparaten wordt daarmee inzichtelijk gemaakt hoeveel elektriciteit dergelijke apparaten verbruiken. Zo kan een goedkoop apparaat met energieklasse G uiteindelijk een dure investering blijken en andersom. Overigens worden er op deze labels vaak extra gegevens vermeldt, zoals informatie over de prestaties van de goederen of informatie over de gebruikte materialen. Energielabels voor woningen zijn verplicht en zijn maximaal tien jaar geldig.

Energiebelasting

De energiebelasting (REB = Regulerende Energie Belasting) is rond 1996 in het leven geroepen. De overheid wil met deze belasting met name het energieverbruik stimuleren en dan wel energieverbruik op een efficiënte wijze. Deze belasting vind je op je jaarrekning die je van je energieleverancier ontvangt. De energieheffing betaal je over elke m3 gas of over kWh die je verbruikt. Om groene energie (duurzame energie) extra te stimuleren, is er sinds kort ook de ODE door de overheid ingevoerd. ODE staat voor Opslag Duurzame Energie. Hoeveel belastingen je over je verbruikte energie betaalt, hangt dus mede af van je eigen energieverbruik. Door energiebesparende maatregelen te nemen, bespaar je automatisch op deze kostenpost.

Energie teruglevering

Tegenwoordig is het mogelijk om energie terug te leveren aan het net. Dit kan bijvoorbeeld door gebruik te maken van zonnepanelen. De energie die dit oplevert gebruik je natuurlijk vooral voor eigen gebruik. Maar er komen altijd momenten dat de panelen meer opleveren dam dat je zelf gebruikt. Het teveel aan stroom dat wordt opgewekt, kan je vervolgens terugleveren aan het net. Je hebt een dubbele energiemeter in je woning nodig om na te gaan hoeveel stroom je hebt teruggeleverd. Omdat er jaarlijks ook voldoende momenten zijn waarop je nauwelijks stroom zelf opwekt, blijf je afhankelijk van de levering van energie door je energieleverancier. Op het eind van het jaar wordt de balans opgemaakt en worden deze energiekosten verrekend met de energie die je zelf geleverd hebt. Met een duur woord noemen we deze verrekening ook wel salderen.

Energie besparen

Energie besparing: Deze term kent inmiddels iedereen wel. Het verbruik van energie is door de jaren heen in Nederland behoorlijk afgenomen. Deels is dit te danken aan het besef dat energie geld kost en consumenten en bedrijven meer bezuinigen doorvoeren. Maar ook veel apparatuur is door de jaren heen veel energiezuiniger geworden. Energie besparen is goed voor je portemonnee én voor de aarde. Naast op energie besparen kan je ook besparen op de kosten van energie, door energieaanbieders te vergelijken en je bij de goedkoopste leverancier aan te melden.

Energieprijzen

De ontwikkeling van de energieprijzen hangt voor een groot deel af van de ontwikkeling van de olieprijs. In het jaar 2009 gingen de energieprijzen flink omlaag, mede door de gedaalde olieprijs. Vanaf 2010 kropen de energieprijzen langzaam weer omhoog. Medio 2012 begonnen de energieprijzen weer te dalen. De prijsdaling werd ingezet door de grote gasvoorraden wereldwijd. Ook de stroomprijzen begonnen te dalen.

De energieprijzen 2015 gaan licht dalen. Leveranciers kunnen energie steeds voordeliger inkopen omdat er veel groene energie uit Duitsland beschikbaar is en de prijs van steenkool laag is. Dit verklaart de daling van energieprijzen 2015. Verder krabbelt de Nederlandse economie slechts langzaam op en blijft hierdoor de vraag naar gas en elektriciteit achter. Dit heeft ook een dempend effect op de energieprijzen 2015.

Fossiele brandstoffen

Voor een groot gedeelte wordt onze energie in Nederland nog steeds opgewekt door gebruik met fossiele brandstoffen. Belangrijke brandstoffen zijn aardgas, steenkool en olie. De gehele wereldeconomie verbruikt zoveel fossiele brandstoffen, dat dit vroeg op laat opraakt. Deze brandstoffen zijn daarnaast milieuonvriendelijk, waardoor de overheid er extra belasting over heft. Een fossiele brandstof bestaat uit allerlei verbindingen zoals koolwaterstofverbindingen en deze ontstonden lange tijd geleden uit de rest van planten en dieren. Olie wordt in diesel en

benzine omgezet. Aardgas bestaat voor het grootste gedeelte uit methaan en wordt vooral gebruikt voor auto’s maar ook om panden mee te verwarmen.

Fahrenheit

Fahrenheit is een begrip die werd uitgevonden door Gabriel Fahrenheit. Het geeft de temperatuurschaal aan en is op 3 referentiepunten gebaseerd. Een nulpunt wordt gemeten door een thermometer te plaatsen in een mengsel van water, ijs en ammoniumchloride. Dit mengsel gebruikte men om lage temperaturen te bewerkstelligen. Op dit moment wordt het begrip Fahrenheit nauwelijks meer gebruikt als aanduiding voor gemeten temperaturen. Alleen in de VS is het nog een gangbare aanduiding.

Gas vergelijken

Wellicht betaal je al jarenlang veel te veel voor je gasverbruik. Nooit eens overwogen om gas te vergelijken bij verschillende leveranciers? Alleen al door met regelmaat over te stappen naar andere gasaanbieders, kan je profiteren van kortingen. De zogenoemde overstapkorting. Gas is in Nederland nog een relatief goedkope energiebron. Het vergelijken van de gasprijzen kan online. Of vraag gewoon meerdere offertes aan bij diverse gasleveranciers.

Grootverbruikers

Wat is een grootverbruiker? Daarvoor hoef je niet perse een zakelijke afnemer te zijn. Ook consumenten verbruiken soms nogal veel energie. Toch maakt de Nederlandse wet een belangrijk onderscheid tussen groot- en kleinverbruikers. De wet is speciaal in het leven geroepen om de kleinverbruikers in de markt te beschermen. Als grootverbruikers voldoe je aan bepaalde voorwaarden. Zo ben je een grootverbruiker indien je een bepaalde aansluiting hebt. In dit geval moet doe groter zijn dan 3X80 Ampère. Wat gasverbruik betreft beschouwt de gaswet je als grootverbruiker indien je een aansluiting hebt voor een gasmeter die minimaal G25 groot is. Een grootverbruiker ben je echter weer niet als je wel over een dergelijke meter beschikt maar de doorlaatwaarde minder is dan veertig kubieke meter per uur. Het komt er dus op neer dat grootverbruikers door de wet in zo’n hokje worden geplaatst indien er een bepaalde hoeveelheid energie afgenomen wordt.

Gasleverancier

Gasleveranciers verzorgen de aanvoer van gas naar je woning of pand. Zij kopen gas in bij gasproducenten of tussenhandelaars. Het kenmerk van een leverancier van gas is dat ze er een heldere administratie op nahouden wat administratie betreft. Deze leveranciers moeten daarnaast in staat zijn om betalingsregelingen te kunnen hanteren en geschillen kunnen oplossen. Ook moeten tarieven en de opbouw daarvan netjes en duidelijk worden vermeldt. De Nederlandse overheid houdt dus streng toezicht op deze leveranciers en zij moeten aan allerlei voorwaarden voldoen.

Grijze stroom

Met grijze stroom wordt bedoeld dat er fossiele brandstoffen worden gebruikt om energie mee op te wekken. Fossiele brandstoffen zijn bijvoorbeeld olie of kolen. Tevens wordt energie afkomstig uit kerncentrales ook aangemerkt als grijze stroom. Omdat het gebruik van fossiele brandstoffen schadelijk voor het milieu is, heft de overheid extra belasting over de levering daarvan. Maar er zijn wel gradaties in de mate waarin deze brandstoffen schadelijk zijn. Zo is stroom dat met gas opgewekt wordt veel minder schadelijk dan wanneer hier bijvoorbeeld steenkool voor gebruikt wordt.

Groen gas

Groen gas is uit methaan en kooldioxide opgebouwd, net zoals in aardgas ook methaan een belangrijk bestanddeel is. Groen gas wordt daarom veel gebruikt als brandstof. De productie van groen gras is voor een belangrijk deel te danken aan bacteriën die gas produceren. Zij verteren organische stoffen en het gas dat ze uitscheiden is een afvalproduct. Waar komt groen gas vandaan? Dit gas komt o.a. vrij bij waterzuiveringsinstallaties, bij afvalstortplaatsen en zelfs uit de industrie.

Groene energie

Groene energie heeft als allergrootste voordeel dat het onuitputtelijk is. Er worden duurzame energiebronnen gebruikt om energie op te wekken. Een ander voordeel van groene is dat het nauwelijks schadelijke stoffen uitstoot. Zo is de CO2 uitstoot tot het maximale minimum beperkt. Zonne-energie, windenergie en waterenergie zijn voorbeelden van duurzame energiebronnen.

Goedkope stroom

Wie is er nu niet op zoek naar goedkope stroom? Om de goedkoopste aanbieder van energie te vinden, zal je gebruik moeten maken van energievergelijkers. Al weet je daarmee nooit honderd procent zeker dat je daadwerkelijk de goedkoopste aanbieder vindt. Energieleveranciers mogen namelijk tweemaal per jaar hun tarieven aanpassen. Dit kan in je voordeel uitpakken maar ook in je nadeel.

Hoogtarief

Het hoogtarief is een term in de energiewereld waarmee men wil zeggen dat je elektriciteitsverbruik verrekend wordt naar het allerhoogste tarief. In dat geval heb je een energiemeter waarop maar 1 telwerk te zien is. Sinds 2015 is het hoogtarief wettelijk omgezet naar een normaaltarief. Een meter met 2 telwerken rekent je energieverbruik af tegen 2 verschillende energietarieven. In de nacht en soms ook in de weekenden, wordt het stroomverbruik verrekend naar een laagtarief. Overdag geldt het hoogtarief (normaaltarief sinds 2015).

Heffingskorting

Wat is heffingskorting? Per jaar krijgt elk huishouden een energieheffingskorting. Dit is door de overheid ingesteld. Deze korting wordt met de energiebelasting verrekend. De heffingskorting is ingesteld omdat een gedeelte van de energie die je ontvangt niet is belast. De heffingskorting kan je daarom ook zien als een naheffing.

Hydro-elektriciteit

Hydro-elektriciteit heeft waterenergie als bron. Dit soort stroom wordt opgewekt met behulp van stuwdammen en meren. Hydro-elektriciteit wordt dus opgewekt door waterkracht en waterkrachtcentrales. Op hun beurt worden ook de turbines die deze elektriciteit produceren, aangedreven door waterkracht. Lang niet altijd zijn hier nog stuwdammen voor nodig. In Nederland wordt nauwelijks elektriciteit opgewekt door middel van waterkracht. Deze energie is meestal afkomstig uit de Alpen.

Jaarafrekening

Is het weer tijd dat de jaarrekening op de deurmat valt? Daarin staat precies wat je verbruik is geweest in een jaar tijd. Het verbruik wordt in kWh elektra aangeven en in m³ gas. Afhankelijk van hoeveel energie je hebt verbruikt, zijn dit de uiteindelijk kosten die je hebt gemaakt. In de meeste gevallen moet je zelf de meterstanden doorgeven. Eens in de zoveel jaar komt een controleur van de energiemaatschappij zelf de standen opmeten. De standen

geef je in de meeste gevallen online door. Er wordt een inschatting gemaakt van het verbruik indien je niet op tijd de meterstanden doorgeeft. Met de komst van de slimme meter is het overigens niet meer nodig om de standen door te geven. Deze worden automatisch verzonden.

Joule

De term Joule is uitgevonden of genoemd naar de ontdekker James Prescott Joule. Dit was een natuurkundige uit Groot-Brittannië. James ontdekte dat er een relatie was met warmte en energie. Een Joule bevat de juiste energie hoeveelheid die nodig is om een voorwerp van 1 Newton over een afstand van een meter te verplaatsen. Het komt erop neer dat 1 kWh overeenkomt met 3.6 MegaJoule.

Kernenergie

Kernenergie is energie die door kernreacties opgewekt wordt. Hierbij zijn atoomkernen nodig die de reacties opwekken. Elektriciteit wordt vervolgens opgewekt door de warmte die vrijkomt. Dit gebeurt in de kerncentrale. Daarbij is stoom nodig maar ook diverse generators en turbines. Kernenergie heeft in Nederland een negatieve naam. Maar in werkelijkheid is het een hele schone manier van energie opwekken en ook heel veilig. Daarnaast is het een van de goedkoopste manieren om energie op te wekken.

Kleinverbruiker

Omdat iedereen weer meer of minder energie verbruikt dan de ander, wordt in de Nederlandse wet duidelijk een verschil gemaakt tussen soorten energieafnemers. Op basis daarvan worden de tarieven gebaseerd. Zo is er een grote groep die behoort tot de zogenoemde kleinverbruikers. Grootverbruikers zijn vrijwel altijd bedrijven. Kleinverbruikers daarentegen zijn in de meeste gevallen consumenten. Zij verbruiken namelijk veel minder energie dan bedrijven. Deze wet is in werking gesteld om consumenten te beschermen tegen te hoge energietarieven.

Klimaatverandering

Het is overduidelijk dat ons klimaat wereldwijd aan het veranderen is. Dit noemen we een klimaatverandering. Er is sprake van een klimaatverandering wanneer een bepaald weertype dat past bij een regio, verandert. Dit wordt gemeten over een bepaalde periode. Kenmerken van klimaatverandering zijn in de eerste plaats veranderingen in de gemiddelde temperaturen. Gevolg daarvan is weer dat de hoeveelheid neerslag toe- of afneemt op bepaalde plekken op aarde. Een verandering in het klimaat heeft grote gevolgen. Zo verdwijnen stukken natuur die kenmerkend zijn voor bepaalde regio’s. Het bekendste voorbeeld daarvan is misschien wel het smelten van de ijskappen. Maar ook het verdwijnen van koraalriffen en zelfs de verwoestijning in bepaalde gedeelten van Zuid-Europa zijn de gevolgen hiervan.

Krachtstroom

Krachtstroom noemt men in de energiesector ook wel gewoon draaistroom. Omdat bepaalde apparatuur enorm veel stroom verbruikt, is er een stroomvoorziening dat 400 Volt kan leveren in plaats van de standaard 230 Volt.

Leveringsvergunning

Niet iedereen mag zomaar energie leveren. Bedrijven die energie leveren noemen we energieleveranciers en die hebben een leveringsvergunning nodig. Deze speciale vergunning wordt door de NMa verstrekt. Een energieleverancier moet aan tal van voorwaarden voldoen, voordat jet NMa een energieleverancier toelaat tot de energiemarkt. Voor de levering van gas is wel een andere vergunning vereist dan voor stroomlevering.

Leveringskosten

Wanneer stroom en gas worden geleverd, dan zijn daar voor de ontvanger kosten aan verbonden. De hoogte daarvan wordt bepaald door het leveringstarief, het vastrecht maar ook door een regiotoeslag. Vastrecht zijn de kosten die je verplicht bent om te betalen omdat je bent aangesloten op het net. Zowel voor water, gas en elektriciteit worden vaste kosten in rekening gebracht. De uiteindelijke leveringskosten worden door het overgrote deel bepaald door jouw energieverbruik.

Meterstanden

Een meterstand geeft aan wat de stand is van het gas dat je afneemt en van de elektriciteit die verbruikt is op het moment zelf. Normaal gesproken geef je jaarlijks door aan je leverancier wat de standen zijn. Met behulp van deze standen kan de energieleverancier bepalen hoeveel energie je daadwerkelijk verbruikt hebt. Vervolgens kan deze een energierekening opstellen. Afhankelijk van de hoogte van je voorschotten, krijg je geld terug of moet je geld bijbetalen.

MKB energie

Wat is MKB energie? Dit was vroeger vooral bekend als zakelijke energie. Dit soort energie wordt geleverd aan MKB’s, of te wel aan midden- en kleinbedrijven. Deze verbruiken doorgaans veel meer energie dan gemiddelde particuliere huishoudens. Daarom is het mogelijk voor energieleveranciers om veel energie goedkoper in te kopen. MKB energie is daarom ook een goedkopere energie dan de energie die bestemd is voor consumenten.

Netbeheerder

In Nederland wordt de energie geregeld met tussenkomst van een netbeheerder en een energieleverancier. Netbeheerders zijn nutsbedrijven en verzorgen vooral het transport en beheer van energie. In bepaalde gevallen is de netbeheerder ook tegelijk de energieleverancier. Voor de transport van energie worden kosten in rekening gebracht. Die kosten betaalt de energieleverancier aan de netbeheerder. Deze kosten worden bij jou energiekosten opgeteld.

Natuurstroom

Natuurstroom is in feite gewoon duurzame energie. De term natuurstroom wordt nauwelijks meer gebruikt. Natuurstroom wordt opgewekt door de natuur. Denk aan zonne-energie, biomassa of windenergie. Natuurstroom is een onuitputtelijke energiebron en is zeer schoon. Aangezien dit soort energie het milieu ontlast, worden hierover geen extra belastingen geheven door de overheid. Consumenten kunnen voor het overgrote deel zelf bepalen of zij natuurstroom geleverd krijgen (groene stroom) of stroom dat is opgewekt door middel van kernenergie of fossiele brandstoffen (grijze stroom).

Opzegging energie

Het opzeggen van je energiecontract bij je oude energieleverancier is gemakkelijk en in een handomdraai geregeld. Je kan ervoor kiezen om een overstapservice van een nieuwe leverancier te gebruiken. In dat geval wordt de gehele procedure door de nieuwe leverancier voor jou gedaan. Men bekijkt wat de einddatum is van je contract en ligt deze niet al te ver in de toekomst, dan gaat het nieuwe contract automatisch in op de einddatum. In veel gevallen ontvang je korting op energie indien je overstapt. De korting geldt meestal alleen voor het eerste jaar. Door jaarlijks over te stappen naar een andere energieleverancier, kan je meestal geld besparen.

Overstappen energie

De overstap naar een nieuwe leverancier kan je zelf doen, maar je kunt ook gebruik maken van een speciale overstapservices die de meeste energieleveranciers bieden. Dit is gratis. De aanvraag voor nieuwe energie wordt natuurlijk geregeld maar ook het opzeggen van het oude contract. Moet je normaal gesproken een boete betalen, omdat je voor de einddatum opzegt? De meeste leveranciers nemen de boete voor hun rekening. Informeer hier wel voor de zekerheid naar.

PVE

Wat is PVE? PVE is een afkorting voor Platform Versnelling Energieliberalisering. Dit platform is ooit door het ministerie van Economische zaken opgestart. Met dit platform wordt het consumenten gemakkelijker gemaakt om zelf te kiezen voor gas- en stroomleveranciers. Daarnaast wordt het overstappen naar nieuwe energieleveranciers vergemakkelijkt.

Prijzen energie

De laatste jaren is energie steeds goedkoper geworden. Vooral in 2015 is het de verwachting dat de lage prijzen doorzetten. Dit vanwege de momenteel zeer lage olieprijzen. Daardoor zijn ook de prijzen voor stroom flink gedaald. Door veranderende wetgevingen op het gebied van transport van energie, worden de totale energiekosten mogelijk nog lager. Wil je nog goedkopere energie? Vergelijk dan met regelmaat de prijzen van energieaanbieders met elkaar.

Rekening energie

Jaarlijks krijg je van je energieleverancier een afrekening voor stroom en gas. Dit noemt men een energierekening of rekening energie. Je betaalt maandelijks een voorschot voor gas en stroom. Op de definitieve energierekening wordt het daadwerkelijke verbruik verrekend met de kosten die je al hebt betaalt in de vorm van een voorschot. Zo kan het zijn dat je uiteindelijk extra moet bijbetalen indien je energieverbruik hoger is dan geschat. Andersom is ook mogelijk natuurlijk. De rekening bevat alle kosten, zoals de leveringskosten, belastingen, netwerkkosten. De meterstanden moet je zelf jaarlijks aan je energieleverancier doorgeven. Vergeet je dit, dan wordt op basis van je historische verbruik een schatting gedaan. Meestal valt dit hoger uit dan het daadwerkelijke verbruik. Maar uiteraard kan dit het jaar daarop weer verrekend worden met je daadwerkelijke verbruik.

Slimme meter

De slimme meter wordt voor 2020 in elk Nederlands huishouden geinstalleerd. Een slimme meter is een apparaat waarop de meterstanden staan. Deze standen worden geheel automatisch naar de netbeheerder gestuurd. Eens in de zoveel maanden krijg je een overzicht toegestuurd met daarop je energieverbruik. Zo houdt je altijd overzicht. De slimme meter kan je combineren met een slimme thermostaat. Daarmee kan je zelfs op afstand je energie controleren en zelfs eventueel de verwarming regelen.

Switchen

Switchen van energie is niets meer of minder dan overstappen van je oude energieleverancier naar een nieuwe. Maak je een switch, dan maak je een overstap. Stap niet zomaar over naar een nieuwe energieleverancier. Ga eerst na wat voor voordelen het je oplevert. Ontvang je korting op je energiekosten wanneer je overstapt en hoeveel? Geldt dit alleen voor het eerste jaar? Worden er variabele of vaste tarieven gehanteerd? Betaalt de nieuwe energieleverancier eventueel een boete, omdat je voordat de contractperiode bij je oude leverancier is gestopt, al overstapt? Zo zijn er meerdere vragen te bedenken. Stap over met beleid!

Subsidie

Vaak wordt het vergeten maar er zijn veel mogelijkheden om subsidie op energie te ontvangen. Zo zijn er lokale mogelijkheden maar ook landelijke. Bekende subsidievormen zijn die voor VC ketels, zonne-energie, energie voor isolatie van je woning, een subsidie die wordt gegeven voor het gebruik van warmtepompinstallaties en nog veel meer. Per gemeente verschillen de subsidieregelingen. Op websites van gemeenten is daarover meestal meer informatie te vinden.

Transportkosten

Energierekeningen zijn ingewikkeld opgebouwd. De totale kosten van energie zijn opgebouwd uit diverse onderdelen. Waaronder de transportkosten. De kosten voor het transporteren van energie worden doorberekend aan consumenten. Maar niet alleen het transport, ook de kosten voor onderhoud aan het elektriciteitsnet of het gasnet behoren tot de transportkosten. Daar horen ook de kosten bij voor storingen, schade en andere calamiteiten. De transportkosten zijn een vast onderdeel van de energierekening. De kosten verschillen per regio of gemeente en het is niet mogelijk om hier over te onderhandelen. Hoeveel transportkosten je betaalt wordt duidelijk op je energierekening aangegeven.

Thermostaat

Thermostaten kunnen nogal veel van elkaar verschillen. Waar men vroeger maar de keuze had uit één soort thermostaat, zijn er nu tientallen en zelfs honderden verschillende soorten. Belangrijk bij je keuze is dat een dergelijk product bij je moet passen. Wil je graag de controle hebben over de temperatuur in je woning en heeft het je voorkeur om zoveel mogelijk op energie te bezuinigen? Dan is een thermostaat met veel functies geschikter dan een reguliere thermostaat. Tegenwoordig zijn er slimme thermostaten, waarmee je zelfs op afstand alles kunt regelen. Handig wanneer je op vakantie bent! Je energieleverancier kan je eventueel adviseren over het type apparaat dat bij je past.

Verhuizing

Ga je binnenkort verhuizen? Dan vraag jij je vast af hoe het zit met je huidige energiecontract. Indien je verhuist krijg je te maken met een nieuwe aansluiting en mogelijk een verandering in kosten. Je kan het volgende zelf regelen: Je blijft gewoon bij je oude energieleverancier en geeft een aantal weken van te voren door dat je van plan bent te gaan verhuizen. De verdere procedure daarvan wordt door je leverancier verzorgt. Het is ook mogelijk om over te stappen naar een nieuwe energieleverancier. In dat geval moet je ervoor zorgen dat óf deze organisatie je huidige contract opzegt óf je moet dit zelf doen. In bepaalde gevallen krijg je bij een overstap standaard korting op je energiekosten gedurende het eerste jaar. Overigens moet je zelf altijd de laatste meterstanden doorgeven aan je oude energieleverancier indien je overstapt.

Windenergie

Energie uit wind is een zeer schone, duurzame manier van energie opwekken. Windenergie wordt ook wel gewoon duurzame energie genoemd. De beweging van wind wordt omgezet in elektriciteit in een vorm die gebruikt kan worden. Bekende methoden om wind om te zetten in energie zijn windmolens. De bladen van de molens worden door de wind aangedreven. Deze drijven de windturbine aan, die vervolgens de energie omzet in stroom.

Zonne-energie

Zonne-energie is vandaag de dag een van de meest populaire, duurzame energiebronnen. Energie afkomstig van de zon is onuitputtelijk en zeer schoon. Met zonnepanelen wordt licht

en/of warmte opgevangen die afkomstig is van de zon. Zonnepanelen worden steeds vaker door consumenten gebruikt om energieonafhankelijk te zijn. Doorgaans kan je op zonnepanelen overheidssubsidie ontvangen.